Lokaturist

Lokaturist od leta 1995

Raca.si Patka.hr Timko.si Masai.si Maliskrati.si

Članki

BLOG BUDEN.SI
Avtor:Gregor Buden
Datum objave: 21.10.2010

Kontakt

tel.: 041 781 800
od ponedeljka do petka
od 9. do 18. ure

elektronska pošta
Poslovalnica Škofja Loka
Kapucinski trg 7
041 781 800
Poslovalnica Radovljica
Gorenjska c. 1
031 641 481


Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI IN INFORMACIJE TURISTIČNE AGENCIJE LOKATURIST WWW.RACA.SI Ti splošni pogoji za potovanje so sestavni del pogodbe

I. Prijave
Potniki se prijavijo za potovanja, ki jih organizira Lokaturist, Buden Bojan s.p., turistična agencija v naših poslovalnicah; na Kapucinskem trgu 7 v Škofji Loki in v poslovni enoti Radovljica, Raca.si, Gorenjska c. 7, 4240 Radovljica ter v vseh pooblaščenih agencijah po Sloveniji. Ob prijavi skleneta Turistična agencija Lokaturist, kot organizator potovanja in potnik prijavni dokument, ki velja tudi kot potrdilo o potovanju. Če udeležence prijavlja pravna oseba je to lahko tudi naročilnica ali telefax, ki pa morata biti potrjena z naše strani. Potnik mora ob prijavi priložiti vse podatke oz. listine, ki jih program zahteva in plačati akontacijo. V kolikor potnik ne more priti osebno na prodajno mesto - poslovalnico velja tudi pisna prijava, akontacijo pa plača na naš transakcijski račun, nakar prejme po pošti dokument o prijavi. Dokler potnik ne plača akontacije, rezervacija ni potrjena. Za svoje storitve zaračunavamo standardne rezervacijske stroške pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 15,00 EUR, kar je objavljeno na vidnih mestih v naših poslovalnicah.

II. PRIJAVA PO TELEFONU ALI INTERNETU
V primeru, da se potnik prijavi po telefonu ali internetu se pogodba šteje za sklenjeno s posredovanjem številke kreditne kartice ali v primeru dogovora plačila s položnico. Šteje se tudi, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je po telefonu ali internetu naročil turistični aranžma. Stranki se lahko odobri opcija, ki je glede na čas odhoda in število rezervacij od dva do največ pet dni. Če stranka po poteku tega roka  ne plača, se šteje, da je stranka odstopila od namere potovati.

III. Plačilo
Ob prijavi se plača akontacija v višini 30% cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno v programu. V kolikor ni v ponudbi drugače navedeno, se mora preostali del plačati najkasneje 10 dni pred odhodom.

IV. REZERVACIJA NA VPRAŠANJE OZIROMA NA POIZVEDBO
Rezervacija na vprašanje oziroma na poizvedbo se izvede  primeru, da TA Lokaturist ali organizator potovanja v trenutku sklenitve pogodbe  o potovanju ne moreta dokončno potrditi rezervacije. Potnik ob rezervaciji vplača 20,00 EUR do 30 dni pred odhodom oz. 10% cene aranžmaja (30 do 15 dni pred odhodom) oz. 30% cene aranžmaja (od 15 dni do dneva odhoda). V primeru, da je takšna rezervacija potrjena v razumnem roku, le ta potnika zavezuje. V primeru, da potnik odstopi od pogodbe, ima TA Lokaturist pravico do povrnitve stroškov, ki nastanejo v takšnem primeru. V primeru, da rezervacija na vprašanje ni bila potrjena, se šteje kot da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

V. Storitve, ki so vključene v ceno aranžmaja
V ceno aranžmaja so vključene vse tiste storitve, ki so navedene v programu in so dodatno navedene pod -cena vključuje.

VI. Posebne storitve
To so storitve, ki niso vključene v ceno in jih mora potnik plačati posebej. Sem sodijo doplačila za: letališko in varnostno takso ali turistično takso (v kolikor ni vključena v osnovno ceno) enoposteljno sobo, posebno prehrano, obiski nočnih lokalov s programom, dodatne vstopnine in ogledi... Zaželjeno je, da potnik navede želje po dodatnih storitvah ob prijavi in jih tudi doplača. Na samem potovanju pa te storitve doplača turističnemu vodniku v ustrezni valuti.

VII. Cene
Pri cenah, ki so navedene v tuji valuti, upoštevamo srednji tečaj te valute pri banki Slovenije na dan plačila, razen, če je v programu drugače navedeno. Organizator lahko v programu predvidi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, neposredno tuji osebi in to na način, ki je predviden v programu. V skladu z 57 d. členom ZVPot, si pridržujemo pravico do zvišanja dogovorjene cene, če je po sklenitvi pogodbe prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valute ali do spremembe cen prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. Če pa zvišanje dogovorjene cene preseže deset odstotkov, ima potnik pravico odstopiti od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo. O zvišanju cen obvestimo potnike pisno.

VIII. POTNIKOVA Odpoved potovanja in sprememba rezervacije
Vse odpovedi s strani gosta morajo biti v pisni obliki in veljajo z dnem prejetja. V primeru odpovedi bodo računani sledeči stroški odpovedi:
•    od dneva rezervacije do 70 dni pred odhodom se računa 10 % odpovednih stroškov (vendar najmanj 50 EUR),
•    od 69 do 40 dni pred odhodom se računa 25 % odpovednih stroškov (vendar najmanj 50 EUR),
•    od 39 dni pred odhodom se zaračuna 100 % odpovednih stroškov.
V primeru, da ne dobimo pisne odpovedi rezervacije oz. v primeru neprihoda se računa celotni znesek rezervacije.

V primeru, da potnik na lastno željo med potovanjem pisno odstopi od nadaljnjega potovanja, pri povratku ni opravičen do povračila stroškov. V primeru, da je potnik pred začetkom potovanja plačal odstopnino, nato pa potovanje odpovedal zaradi določenih okoliščin, dobi povrnjen vplačani znesek. Loka Turist ima v tem primeru le pravico do zaračunavanja prijavnine in administrativnih stroškov 15 € in stroškov odstopnine. Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potnik mora o tem obvestiti organizatorja potovanja ali prodajalca najpozneje v osmih dneh pred začetkom potovanja. Potnik mora organizatorju potovanja ali prodajalcu povrniti stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije.

IX. ODSTOPNINA in zavarovanja na poti
Če potnik ob prijavi predvideva, da bi pri njem ali v njegovi ožji družini lahko nastopile okoliščine, zaradi katerih bi moral odpovedati potovanje, lahko položi odstopnino. Sporazum o odstopnini je mogoče skleniti le ob prijavi in ne kasneje in velja le v primeru bolezni, nesreče ali smrti v ožjem družinskem krogu (zakonec, starši, otroci). Potniku, ki je ob prijavi zavaroval odpoved potovanja ali letovanja ter predložil ustrezno dokumentacijo o razlogih odpovedi, se vrne dotlej plačani znesek, razen odstopnine. V kolikor je odpoved podana manj kot 24 ur do odhoda, pa zavarovanje odpovedi krije le 50% nastale škode oz. zneska. V kolikor se potnik na potovanju ne pojavi, ni upravičen do povračila denarja iz naslova odstopnine. Odpoved se zavaruje z vplačilom 5,0% od cene potovanja. Dodatno pa za na pot priporočamo zdravstveno zavarovanje z asistenco. Ne glede na vplačan znesek odstopnine, ima TA Lokaturist v primeru potnikove odpovedi pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15,00 EUR po napotnici/voucherju. Potniki so za čas potovanja v primeru nezgode zavarovani avtomatsko in je nezgodno zavarovanje že vključeno v ceno. Ker pa je to zavarovanje zelo ozko, priporočamo dodatno še: turistično zavarovanje in zdravstveno zavarovanje z asistenco. Podrobnosti so na voljo na prodajnih mestih naših poslovalnic.

X. ODPOVED POTOVANJA S STRANI ORGANIZATORJA
Organizator lahko odpove potovanje v primeru nezadostnega števila prijav ali višje sile. Minimalno število potnikov potrebnih za izvedbo nekega programa je vselej navedeno v programu. V teh primerih odpovedi potovanja, organizator ni dolžan plačati odškodninskih zahtevkov. Prav tako ima organizator pravico spreminjati program, če to narekujejo okoliščine tehnične narave (sprememba voznega rada, zasedenost hotelov, itd.). Organizator je kupce o odpovedi dolžan obvestiti najmanj 7 dni pred predvidenem odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov in jim vrniti celoten znesek vplačila.

XI. OBVEZNOST ORGANIZATORJA
Organizator mora zastopati pravice in zahteve gostov ter skrbeti za dobro in polno izvedbo storitev, ki so navedene v programu.

XII. REKLAMACIJE
Reklamacije v primeru pomanjkljivih storitev, storitev neustrezne kvalitete ali ob neupravičeni neizvedbi določenih ogledov oz. storitev na potovanju morajo biti obvezno podane takoj na licu mesta našemu vodniku, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oz. pooblaščeni lokalni agenciji. V kolikor se predmet reklamacije ne da odpraviti, je potnik dolžan še v času potovanja podati pisno pritožbo, ki mora biti potrjena s strani vodnika oz. predstavnika agencije (v kolikor bi takšna potrditev s strani vodnika ali predstavnika ne bi bila možna, je potrebno takoj obvestiti našo poslovalnico v Sloveniji oz. poklicati na dežurno tel.številko). Organizator bo upošteval samo reklamacije, ki so ugotovljene na kraju samem, potnik pa vloži reklamacijo pisno v predpisanem roku na prodajnem mestu, kjer se je za potovanje prijavil. Organizator je dolžan pisno odgovoriti v 8 dneh po sprejemu pritožbe. Reklamacija mora biti utemeljena. Višina odškodnine je omejena z vplačanim zneskom aranžmaja.

XIII.PONUDBE V ZADNJEM HIPU ALI LAST MINUTE ARANŽMAJI
Ponudbe v zadnjem hipu so posebna kategorija aranžmajev, kjer so potniku na razpolago zadnja razpoložljiva mesta v določenem kraju in v določeni kategoriji objekta. Odpoved last minute aranžmaja ni mogoča in ni mogoče zavarovanje z odstopnino. Reklamacije na ponudbe v zadnjem hipu niso možne na vsebino ponudbe, temveč le na navedeno kategorijo in navedene vključene storitve.

XIV. POTNE LISTINE
Za potne liste in vizume skrbi potnik sam. Za določeno organizirano potovanje lahko za vizume poskrbi tudi organizator. V primeru, da potnik zaradi neurejenih dokumentov ne more odpotovati ali mora potovanje prekiniti, nosi sam vse stroške, kot če bi se potovanja udeležil. Izguba dokumentov: če potnik na potovanju izgubi dokumente ali mu jih ukradejo in so nepogrešljivi za nadaljne potovanje ali vrnitev v domovino, si mora potnik na lastne stroške priskrbeti nove, glede urejanja formalnosti pa se za nasvete lahko obrne na vodnika.

XV. ZDRAVSTVENI PREDPISI
Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite doma in v tujini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi Zavoda za zdravstveno varstvo na območju, kjer je potnik redno zdravstveno zavarovan. V državah brez konvencije o zdravstveni zaščiti nosi stroške zdravljenja sam. Za vstop v nekatere države je potrebno cepljenje, ki ga potnik mora opraviti. Na potovanju pa mora imeti s sabo veljavno mednarodno knjižnico z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

XVI. PRTLJAGA
Organizator potovanja ne odgovarja za krajo prtljage in drugih dragocenosti na potovanju. V primeru kraje, izgube ali uničenja prtljage mora potnik skupaj s predstavnikom prevozne organizacije, hotela ali policije sestaviti zapisnik. Organizator potovanja je lahko samo posrednik med potnikom in prevoznikom/hotelirjem ali policijo, vendar brez vseh materialnih obveznosti. V primeru letalskih prevozov ima potnik pravico do brezplačnega prevoza do 20 kg prtljage na rednih linijah, pri charterskih prevozih pa do 15 kg prtljage (če ni drugače navedeno v progamu oz. navodilih pred potovanjem). Za vsak naslednji kg se mora doplačati razlika.

XVII. LETALSKI PREVOZI
Letalski prevozi so v celoti v pristojnosti posameznega prevoznika, zato za določene spremembe, ki nastajajo včasih kot posledica le tega, ne moremo prevzeti odgovornosti. Še posebej pri ČARTERSKIH POLETIH se lahko zgodi, da se načrtovana ura poleta spremeni tudi tik pred odhodom. Kot organizatorji potovanja, se bomo vedno potrudili najti najboljšo možno rešitev tudi v takem primeru, prerazporediti določene oglede, če bo to potrebno itd. Vendar pa potniki v taki situaciji za nastale spremembe ne morejo kriviti agencije in niso upravičeni do odškodnine v tej zvezi.

XVIII. SODNA PRISTOJNOST
Kot je navedeno v XII. točki splošnih pogojev ima kupec pravico do reklamacije pri organizatorju programa. Če kupec ni zadovoljen z odločitvijo organizatorja, ima pravico poiskati zaščito na pristojnem sodišču v Kranju.

XIX. INFORMACIJE
Ustne informacije, ki jih dobijo stranke na naših prodajnih mestih, ne obvezujejo organizatorja bolj kot pisne navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno pisna informacija.

XX. SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
turistične agencije Lokaturist so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta TA Lokaturist in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev se potnik lahko seznani tudi na spletni strani www.raca.si


BUDEN BOJAN S.P. LOKA TURIST
KAPUCINSKI TRG 7
4220 ŠKOFJA LOKA

SI88935710
02024-0255365263 Ljubljanska banka